วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บันทึกของล่าม ภาคภาษาไทย โดย เบญจวรรณ ภูมิแสน
The Interpreter's Journal 
(Thai Version)

หนังสือเล่มแรกที่เขียนโดยล่ามหญิงไทยที่เกี่ยวกับการทำงานและประสบการณ์ของล่ามที่ยังไม่มีล่ามคนใดเขียนมาก่อน ผู้อ่านจะได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิงอย่างคุ้มค่า มีจำหน่ายแล้วที่เมืองไทยและที่อเมริกา


สารบัญ Table of Contents

จากผู้แต่ง From the Author

ประกาศคุณูปการ Acknowledgment

บทที่ Chapter 1
      ที่มาที่ไปของฉัน My Story

บทที่ Chapter 2 
      ทำไมถึงคนอยากมาอเมริกากันนัก Why Do So Many People Want to Come to America?
      ทำยังไงถึงจะได้ไปอเมริกา What Should I Do to Get to America?

บทที่ Chapter 3
      ความรู้เรื่องงานของล่าม The Work of an Interpreter
            ล่ามกับผู้แปลเอกสาร Interpreter vs. Translator
            ระบบศาลอเมริกา Court Systems in the U.S.
            คนไทยและคนลาวในอเมริกา Thai and Lao People in America
            ทำไมคนไทยหลายคนที่อยู่อเมริกาหลายปีแล้วยังต้องใช้ล่ามอยู่
            Why Do Many Thai People Living in America for a Long Time Still Need an Interpreter
            อยากเป็นล่ามหรือคะ So You Want to be an Interpreter?

บทที่ 4 Chapter 4
กระบวนการทางอาญาและทางแพ่งในสหรัฐอเมริกา
Criminal and Civil Procedures in the U.S.
            กระบวนการทางอาญาและขั้นตอนการดำเนินคดีในศาล
            Criminal Procedure and the Court Process
                       ขั้นพนักงานสอบสวน  The Investigation Process
                       ขั้นพนักงานอัยการ  The Prosecution Process
                       ขั้นศาล  The Court Process
                       ขั้นราชทัณฑ์  The Sentencing Process
            วลีต่างๆ ที่ควรทราบในตอนการขึ้นศาลอาญา
             Useful Phrases in Criminal Court
             กระบวนการทางแพ่ง  Civil Procedure
                       การระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยและการอนุญาโตตุลาการ
                      Alternative Dispute Resolution, Mediation and Arbitration

บทที่ Chapter 5
รู้ภาษาอังกฤษ ชีวิตก้าวไกล
Getting Ahead in Life by Mastering the English Language
            ทำไมเราจึงต้องเรียนภาษาอังกฤษ
            Why Do We Have to Learn English?
            ทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษา
            How to Succeed at Learning a Language
                       ทักษะการฟัง Listening Skills
                       ทักษะการพูด  Speaking Skills
                       ทักษะการอ่าน Reading Skills
                       ทักษะการเขียน  Writing Skills
                       องค์ประกอบทั้งสี่  The Four Elements
                                    คำศัพท์  Vocabulary 
                                    ไวยากรณ์  Grammar
                                    การออกเสียง  Pronunciation
                                    สำนวน  Expressions
                                    โวหาร สุภาษิตและคำพังเพย  Idioms, Proverbs and Aphorism
                                    กริยาวลี  Phrasal Verbs
                                    สแลง  Slang
                       บทสรุปพร้อมคำแนะนำอื่นๆ  Summary and Other Suggestions

บทที่ Chapter 6
อยากมีแฟนฝรั่ง ฟังทางนี้
Listen to This If Want to Have a Farang Boyfriend or Husband
            ทำไมหญิงไทยถึงอยากได้แฟนฝรั่ง  
            Why Thai Women Want a Farang Husband
            ภาพพจน์ผู้หญิงไทยในสายตาของชาวต่างชาติ 
            Thai Women's Image in the Eye of Foreigners
            หาแฟนฝรั่งยังไงดี 
            Where to Look for a Farang Boyfriend or Husband
            ปัญหาเรื่องความรักระหว่างหญิงไทยและหนุ่มตะวันตก 
            Problems in Thai-Western Relationships
            มีแฟนฝรั่งสบายจริงหรือ 
            Is it Really a Comfortable Life with a Farang?
            ข้อตกลงก่อนการสมรส Prenuptial Agreement
            เมื่อความรักโรยรา When Love Dies...
            การใช้ความรุนแรงในครัวเรือน Domestic Violence
            การหย่าร้าง Divorce
                        เหตุฟ้องหย่า Grounds for Divorce
                        การสิ้นสุดการสมรสโดยที่ทั้งสองฝ่ายยินยอม
                        Uncontested Divorce
                        การสิ้นสุดการสมรสโดยที่ทั้งสองฝ่าย
                        หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอม Contested Divorce
            คู่รักที่ประสบความสำเร็จ
            Successful Couples
            คำแนะนำจากกลุ่มมาดามในอเมริกา
            Advice from Thai Wives in America
 บทที่ Chapter 7
บทเรียนจากการเป็นล่าม
What I Have Learned as an Interpreter
                บทเรียนจากการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน
                Lessons from Jury Trials
                คดีความส่วนใหญ่เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงและความเขลาของมนุษย์ 
                Most Legal Cases Arose from Greed, Anger, Delusion and Ignorance
                ทนายความนั้นสำคัญไฉน
                Important Things to Know About Lawyers
                การบาดเจ็บทางจิตใจจากการมีส่วนร่วมหรือรับฟังประสบการณ์ที่ขมขื่นของผู้อื่น
                Vicarious Trauma
                รู้ภาษาลาวได้เปรียบ
                Advantages of Knowing the Lao Language
                คนไทยจำนวนมากเสียเปรียบจากการไม่รู้ภาษา
                Many Thais Are Taken Advantage of Because They Don't Understand English
                โรบินฮู้ด ใบเขียวหรือซิติเซ่นก็สามารถประสบความสำเร็จได้
                You Can Be Successful Regardless of Your Immigration Status

ภาคผนวก Appendix 1
ข้อสอบสัญชาติอเมริกัน 2013
US Citizenship Exam 2013

ภาคผนวก Appendix 2
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
Resources

Price: In the US $15 + $5 shipping
           In Thailand 300 baht + 50 baht shipping

หนังสือที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิงอย่างคุ้มค่า มีจำหน่ายแล้วที่เมืองไทยและที่อเมริกา

ที่เมืองไทยราคาเล่มละ 300 บาท ค่าส่ง 50 บาท
ที่อเมริการาคาเล่มละ $15ค่าส่ง $5

How to make payment

Bangkok Bankธนาคารกรุงเทพ 
Account Name: Paiboon Poomsan ชื่อบัญชี ไพบูลย์ ภูมิแสน 
Account Number: หมายเลขบัญชี 271-4-506744จ่ายทางเช็ค สั่งจ่าย Paiboon Publishing

Pay by check. Please make check available to Paiboon Publishing)

ส่งมาที่ Please mail it to:
Paiboon Publishing 
1442A Walnut Street #256
Berkeley, CA 94709

Or by PayPal with the address paiboonpublishing@gmail.com
หรือจ่ายทาง PayPal ได้ที่ paiboonpublishing@gmail.com 

Or by bank transfer to Bank of America หรือโอนเข้าบัญชี Bank of America
Account Name: ชื่อบัญชี Paiboon Publishing Incorporation
Account Number: หมายเลขบัญชี 05574-40014

For other countries, please email for shipping price
ส่วนประเทศอื่นๆ ราคาเล่มละ $15 ค่าส่งแล้วแต่ประเทศค่ะ 

สามารถสั่งได้ทางเฟซบุ๊ค 

หรือ Amazon.com

หรือ เว็บไซท์ของทางสำนักพิมพ์

Please email your questions to paiboonpublishing@gmail.com.
มีคำถาม สอบถามได้ที่ paiboonpublishing@gmail.com                                   วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

The Ultimate Talking Chinese Phrasebook App

你好.
Our new Talking Chinese (Mandarin) Phrasebook App is finally complete. It's now available on iTunes. As other high quality language products from Paiboon Publishing, we guarantee that this will be a great tool and investment for your Chinese language learning.

https://itunes.apple.com/us/app/talking-chinese-english-chinese/id975095809?ls=1&mt=8

 • You can hear every entry with crisp and clear recording of a native Mandarin speaker near Beijing.
 • No Chinese knowledge required.
 • There are more than 12,000 words and expressions. More than any phrasebooks in the market.
 • There are many useful entries for travelers and Mandarin students from beginning to intermediate levels that can be used instantly.
 • No Internet connection needed after the first download.
 • You can use key words to find phrases you want to express.
 • Ground-breaking and mind-blowing features to help you learn this exotic language efficiently.
 • Big text and clear, sensible layout.
 • You can choose either the simplified or traditional Chinese characters.
 • Free life-time upgrade.
 • And much more!
Perfect even for those who cannot read Chinese characters and have no time to study Chinese.  You can search for any Chinese word you hear by its sound using an English-like alphabet.  If you have a recent iOS device and internet access, you or your Chinese friend can even speak English or Chinese words right into your device to search the phrasebook.  All Chinese words in every section are written using both Chinese Characters and your chosen pronunciation guide system(s) (3 systems supported including Pinyin).

For those who want to go deeper, our app also includes a comprehensive, interactive introduction to the Chinese language where you can learn to speak and recognize the sounds of Chinese (even the tones) and learn how to put together your own sentences in Chinese.

== Buy it Now!

Don't go another day without this indispensable tool! Enjoy free lifetime upgrades as we add more vocabulary and more features.